Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР землище на с.Мирянци, общ.Пазарджик.

378

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР землище на с.Мирянци, общ.Пазарджик.

Трасетата на захранващите проводи – канализация, водопровод за промишлена вода /сондажна/, водопровод за питейна вода, електропровод, оптичен кабел и газопровод се предвижда да започнат от съществуващи проводи на границата на ПИ с идентификатор 48444.10.15, да пресекат ПИ с идентификатор 48444.10.20 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път до достигането на ПИ с идентификатор 48444.10.5, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаните в скицата трасета, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Дължината на проектните трасета е приблизително 7м – общинска собственост.

Засегнатата площ е 45кв.м – общинска собственост.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2, т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 70/03.09.2019г. на Държавен вестник.