Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 32010.23.14 в местността „Общинска мера” по КККР на землище Ивайло, общ. Пазарджик.

297

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 32010.23.14 в местността „Общинска мера” по КККР на землище Ивайло, общ. Пазарджик.

Проектното трасе на електропровода, започва от табло НН, Мачтов ТП разположено в границите на имот с идентификатор 23010.40.4, преминава през имот с идентификатор 23010.40.98 – друг вид земеделска земя /обслужваща улица/, пресича регулационните граници на с. Ивайло и се установява в имот с идентификатор 32010.23.19 – за местен път, представляващ път IV клас до достигане границите на имот с идентификатор 32010.23.14 в местността „Общинска мера” по КККР на землище Ивайло, общ.Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Проектното трасе на водопровода, започва от съществуващ водопровод до западния край на регулацията на с. Ивайло, разполага се в имот с идентификатор 32010.23.19 – за местен път, представляващ път IV клас, продължава по него до достигане границите на имот с идентификатор 32010.23.14 в местността „Общинска мера” по КККР на землище Ивайло, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното със зелено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 92/06.11.2018 г. на Държавен вестник.