Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР землище на с. Овчеполци, общ.Пазарджик.

364

СЪОБЩЕНИЕ
 
    Община Пазарджик  на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР землище на с. Овчеполци, общ.Пазарджик.
    Трасетата на електропровода и водопровода започнат от съществуващи трасета от друг проект в имот с идентификатор 53285.30.12 – с НТП за друг вид застрояване, насочват се на северозапад в границите на ПИ с идентификатор 53285.23.10 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, като сервитутите на трасетата се припокриват, до достигането на ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаните с червено и синьо трасета, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
    Дължината на проектните трасета е около 383м – общинска и частна собственост.
    Засегнатата площ е 0.819дка – общинска публична и частна собственост.
    Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.
    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.
    Съобщението е обнародвано в брой 67/23.08.2019г. на Държавен вестник.