Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м.„Черниче”, землище с.Паталеница, общ.Пазарджик

70

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м.„Черниче”, землище с.Паталеница, общ.Пазарджик.

Трасето на водопровода започва от края на трасе на водопровод, определено с решение I от 02.02.2021г., Протокол №1 на комисия по чл.71 от ЗУТ /землищната граница с. Паталеница/, навлиза в ПИ с идентификатор 55556.61.13 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път като продължава на запад, след около 16 м чупи на югозапад и достига до границата на ПИ с идентификатор 55556.61.14 – НТП за местен път /собственост на възложителите/, м. „Черниче”, землище с.Паталеница, общ. Пазарджик.

Дължината на водопровода е 24м – общинска публична собственост, засегната площ е 0.32дка – общинска публична собственост.

Проектът е изложен в Общинска администрация гр. Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 34/23.04.2021г. на Държавен вестник.