Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗРАБОТЕН ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ПОДЗЕМЕН ВОДОПРОВОД, ЗАХРАНВАЩ ПИ 035064 (УПИ II – СКЛАДОВЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ) В МЕСТНОСТ „АЗМЪКА” ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ ИВАЙЛО, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК.

554

СЪОБЩЕНИЕ

 

  Община – гр. Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1и ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ 035064 (УПИ II – Складове за строителни материали) в местност „Азмъка” по КВС на землище Ивайло, общ. Пазарджик.

Трасето на водопровода с обща дължина от 240м,започва от съществуващ водопровод разположен в имот общинска собственост:  ПИ 000024 – полски път, преминава през него, пресича ПИ 035063 – ведомствен път ( частна собственост) и достига до имотната граница на ПИ 035064, който ще бъде захранен съгласно изчертаното със синьо трасе, сервитути, и регистъра на засегнатите имоти.

Проекта е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 64/08.08.2017 г. на Държавен вестник.