Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. „Бечовица” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

72

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. „Бечовица” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Трасето започва от нов СБ стълб, предвиден за вграждане в участъка между стълб № 11/25 и стълб № 11/26, извод СН „Звъничево”, подстанция „Септемврийци”, в обхвата на ПИ с идентификатор 55155.6.82 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, като се разполага в него и се насочва в посока югозапад. След около 260м достига до ПИ с идентификатор 55155.5.48 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път и се установява в него в посока югозапад до достигане на ПИ с идентификатор 55155.5.31, м.„Бечовица” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен.

Дължината на електропровода е 556м – общинска публична собственост, засегната площ е 1111кв.м – общинска публична собственост.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 56/23.06.2020г. на Държавен вестник.