Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност „Тузлите” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

169

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Община – гр. Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност „Тузлите” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Трасето на електропровода започва от нов СбС стълб, предвиден за вграждане в оста на ВЛ СН „Овчеполци” в обхвата на ПИ с идентификатор 55155.15.146 – НТП селскостопански, горски и ведомствен път, след което се насочва на изток през същия имот успоредно на южната му граница, след около 160м чупи на север до достигането на ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност „Тузлите” по КККР на землище гр. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Дължината на електропровода е около 217м – общинска собственост.

Засегнатата площ е 0,433дка – общинска собственост.

 

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 62/06.08.2019г. на Държавен вестник.