Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗРАБОТЕН ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД, ЗАХРАНВАЩ ПИ 035064(УПИ II – СКЛАДОВЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ) В МЕСТНОСТ „АЗМЪКА” ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ ИВАЙЛО, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК.

636

СЪОБЩЕНИЕ

              Община – гр. Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 035064(УПИ II – Складове за строителни материали) в местност „Азмъка” по КВС на землище Ивайло, общ. Пазарджик.

Трасето на електропровода с обща дължина от 392м, започва от съществуващ стълб, разположен в имот общинска собственост ПИ 000023 – напоителен канал, преминава през ПИ 000024 – полски път в посока запад, след което сменя посоката си на север и продължава по плоския път. След около 390  м. от началото си проектното трасе чупи на изток, пресича ПИ 035063 – ведомствен път /частна собственост/ и достига до имотната граница на ПИ 035064, който ще бъде захранен съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути, и регистъра на засегнатите имоти.

Проекта е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 64/08.08.2017 г. на Държавен вестник.