Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод НН за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17 /УПИ I-17/, м. „Чорбови градини”, землище с.Црънча, общ. Пазарджик

70

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод НН за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17 /УПИ I-17/, м. „Чорбови градини”, землище с.Црънча, общ. Пазарджик.

Проектното трасе започва от съществуващ стълб №38 от МрНН, извод „А”, ТП „3-Црънча”, извод СрНН „Варвара”, находящ се в края на регулацията на с. Црънча, след което се насочва на запад и се установява в ПИ с идентификатор 78570.1.45 – НТП селскостопански, горски, ведомствен път, след около 35 м сменя посоката си като чупи на югозапад през източната част на имот 78570.135.8 – НТП нива, като продължава в същата посока до достигането на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 78570.135.17 /УПИ I-17/, м.„Чорбови градини”, землище с. Црънча, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е 140м – общинска и частна собственост, засегнатата площ е 0.164дка – общинска и частна собственост.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 65/21.07.2020г. на Държавен вестник.