Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ ПИ 65437.20.2, местност „Гъстака” з-ще Сарая, общ. Пазарджик.

674

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ ПИ 65437.20.2, местност „Гъстака” з-ще Сарая, общ. Пазарджик.

Проектното трасе на електропровода с обща дължина от около 229м, започва от МТТ в ПИ 65437.67.89 – общинска мера, преминава през него, пресича ПИ 65437.67.88 – територия на транспорта, пресича ПИ 65437.67.89 - територия на транспорта, пресича ПИ 65437.67.90 – път /II-37/, пресича ПИ 65437.20.23 – напоителен канал, пресича ПИ – 65437.20.9 – полски път и достига границата на ПИ 65437.20.2, местност „Гъстака”    з-ще Сарая, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено проектно трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Проекта е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 37/04.05.2018 г. на Държавен вестник.