Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, КЛ 1 kV от ПИ 55155.10.3, местност „Татар Екин”, гр. Пазарджик.

52

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, КЛ 1 kV от ПИ 55155.10.3, местност „Татар Екин”, гр. Пазарджик, до ПИ 32010.32.54 и ПИ 32010.32.127, местност „Орта мера”, землище на с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Новопроектираното трасе се предвижда да започне от кабелна муфа на съществуващ електропровод разположен в ПИ 55155.10.3 – полски път, пресича ПИ 55155.10.102 – напоителен канал /МЗГ-ХМС/, ПИ 55155.11.60 – път II-37, ПИ 32010.32.158 – път II-37, ПИ 55155.21.141 – напоителен канал /МЗГ-ХМС/ и ПИ 32010.32.142 – напоителен канал до достигане нови ел. табла, разположени на имотните граници на ПИ 32010.32.54 и ПИ 32010.32.127, местност „Орта мера”, с. Ивайло, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 92/06.11.2018 г. на Държавен вестник.