Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 55155.28.4 до ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

169

Община – гр. Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 55155.28.4 до ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Трасето на кабелната линия започва от съществуващ трафопост, разположен в ПИ с идентификатор 55155.28.10 – НТП за друг вид озеленени площи, насочва се в посока североизток, като след около 53м навлиза в ПИ с идентификатор 55155.28.6 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, променя посоката си на северозапад до достигането на ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Дължината на електропровода е около 172м – общинска публична собственост.

Засегнатата площ е 0,344дка – общинска собственост.

 

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 62/06.08.2019г. на Държавен вестник.