Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. „Атчаир”, землище гр.Пазарджик, общ. Пазарджик

446

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. „Атчаир”, землище гр.Пазарджик, общ. Пазарджик.

Проектното трасе на електропровода започва от сектор „разпределително поле” в съществуващо електромерно табло, присъединено от извод „Е” на ТП „Квартал 22”, находящо се на границата на ПИ с идентификатор 55155.52.59, насочва се на изток като се разполага в ПИ с идентификатор 55155.12.91 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път до достигането на ново електромерно табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ 55155.52.64 за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. „Атчаир”, землище гр. Пазарджик.

Дължината на електропровода е около 88м – общинска собственост, засегнатата площ е 0.141 дка – общинска собственост.

 

Проектът е изложен в сградата на Общинска администрация, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 98/17.11.2020г. на Държавен вестник.