Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод до ПИ 78570.113.12 (УПИ I – 12, за гараж и автобуси), местност „Мараша” по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик.

482

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод до ПИ 78570.113.12 (УПИ I – 12, за гараж и автобуси), местност „Мараша” по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик.

Проектното трасе на водопровода започва от съществуващ уличен водопровод Ф63 ПЕВП намиращ се в ПИ 78570.6.35 – полски път /частна собственост/, преминава през него, пресича ПИ 78570.6.39 – път IV клас /общинска собственост/ и доостига ПИ 78570.113.12 (УПИ I – 12, за гараж и автобуси), местност „Мараша” по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл.125 от ЗУТ и регистъра на засегнатите имоти.

Проекта е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 38/08.05.2018 г. на Държавен вестник.