Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м.„Каймака” по КККР на землище с.Мало Конаре, общ.Пазарджик

82

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м.„Каймака” по КККР на землище с.Мало Конаре, общ.Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м.„Каймака” по КККР на землище с.Мало Конаре, общ.Пазарджик.

Пътният достъп започва от обслужващата зона на път I-8 „Пазарджик-Пловдив” при км 198+000 дясно, като се проектира забавителен и ускорителен шлюз за сметка на обхвата на пътя. Входът на обекта е при км 197+950 дясно, а изходът – при км 198+050 дясно. След което трасето пресича последователно ПИ с идентификатор 46749.148.136 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ с идентификатор 46749.148.137 – НТП напоителен канал чрез премостване, ПИ с идентификатор 46749.148.88 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път за осъществяването на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м.„Каймака” по КККР на землище с.Мало Конаре, общ.Пазарджик.

          Дължината на проектното трасе е 235м, а засегнатата площ е около 1.077дка имоти – общинска собственост.

Проектът е изложен в Общинска администрация гр. Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 34/23.04.2021г. на Държавен вестник.