Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване и схемите към него за територията на кв. 221 и кв. 221а по плана на гр. Пазарджик, заключена между улици „Рила”, „Бузлуджа”, „Огоста”, „Сютка” и „Веслец” град Пазарджик

2068

СЪОБЩЕНИЕ

                Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване и схемите към него за територията на кв. 221 и кв. 221а по плана на гр. Пазарджик, заключена между улици „Рила”, „Бузлуджа”, „Огоста”, „Сютка” и „Веслец” по плана на гр. Пазарджик.  

         На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 ал.2 т.5 от ЗУТ,могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в Държавен вестник..

                 Съобщението е обнародвано в брой 23 / 08.03.2013 г. на Държавен вестник.