Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до проектни УПИ, образувани от ПИ 55155.20.19 в местност „Якуба” по КККР на землище гр. Пазарджик

244

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до проектни УПИ, образувани от ПИ 55155.20.19 в местност „Якуба” по КККР на землище   гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасетата на захранващите водопровод и канализация да започнат от съществуващи  водопровод и канализация до края на регулацията – при квартали 542 и 545 по плана на гр. Пазарджик, а електропровода от УПИ VII–ТП в квартал 542 по плана на гр. Пазарджик /Трасе, определено на комисия по чл.71 от ЗУТ - края на регулацията на гр. Пазарджик/.

Предвижда се проектните трасета по Парцеларния план да започнат североизточно от квартали 542 и 545 /края на регулацията на града/, като се установяват в ПИ 55155.20.92 – селскостопански, горски, ведомствен път, насочват се на северозапад, пресичат ПИ 55155.20.88 -  напоителен канал и стигат до ПИ 55155.20.87 - селскостопански, горски, ведомствен път, установяват се в него на изискващите сервитути помежду си в посока североизток и достигат до проектните УПИ. Проектните трасета на водопровода и канализацията продължават и в обхвата на ПИ 55155.20.84 с оглед захранване на проектен УПИ II-185.

Предвиждат се отклонения до проектните УПИ от водопровода и канализацията, както и от електропровода до ново електромерно табло, разположено в проектен ПИ 55155.20.197 – предвиден за разширение на път, собственост на инвеститорите.

Сервитутите на проектните проводи се застъпват, като са спазени всички необходими отстояния.

Засегнатата площ е около 1 490 кв.м, общинска публична собственост, съгласно означените трасета и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 509.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 21 / 12.03.2024 г. на Държавен вестник.