Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП– Парцеларен план за трасе за външно електро захранване на приемно – предавателна станция, находяща се в ПИ с идент.78579.8.17, м. „Коритски път” по КККР на землище с. Црънча, общ. Пазарджик

519

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе за външно електро захранване на приемно – предавателна станция, находяща се в ПИ с идент.78579.8.17 /проектен УПИ I – 17, за съоръжение на тех. инфрастр./, м. „Коритски път” по КККР на землище с. Црънча, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от края на трасе на кабелна линия НН, определено с решение на комисия по чл. 71 от ЗУТ /землищната граница с. Црънча/, пресича ПИ с идент. 78570.8.39, установявайки се в ПИ с идент.78570.8.31 и двата с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път и след около 32м достига до ПИ с идент.78579.8.17, м. „Коритски път” по КККР на землище с. Црънча, където ще бъде разположена приемно – предавателна станция.

 Дължината на трасето кабелната линия НН е 33м. Засегната площ от около 0, 041 дка, Общинска публична собственост.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти се допуска предвидения намален сервитут с ширина по 0,6м от двете страни на кабелната линия, поради стеснения полския път / ПИ с идент.78570.8.31/, който е 3,5м.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 82/14.10.2022г. на Държавен вестник.