Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ 55155.24.220, за който има обособен УПИ I-220-101 в местност „Баждар дъмга” по КККР землище гр.Пазарджик, общ. Пазарджик

508

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ 55155.24.220, за който има обособен УПИ I-220-101 в местност „Баждар дъмга” по КККР землище гр.Пазарджик, общ. Пазарджик.

Проектното трасе на водопровода се предвижда да започне от съществуващ уличен водопровод в ПИ 55155.24.96 /пред ПИ 55155.24.204/, тръгвайки на североизток пресича последователно ПИ 55155.24.96; 55155.22.129; 55155.22.279 и се разполага в ПИ 55155.22.128, тръгвайки на североизток, след което пресича ПИ 55155.22.279 и се установява в ПИ 55155.22.129  и след около 7м чупи на югозапад и достига до ПИ 55155.24.96, след което чупи на югоизток, преминавайки по съществуващ мост, чрез окачване на него и продължава в същата посока в границите на ПИ 55155.24.96, след което чупи на изток, като преминава през ПИ 55155.24.83 и достига ПИ 55155.24.101, собственост на възложителя.

     Сервитута на водопровода ще бъде по 0,60м от двете му страни

     Общата дължина на проектното трасе е около 288м м. Засегната площ от около 350  кв.м, като цялата площ на сервитутната зона обхваща имоти общинска собственост.

     Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

          На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

     Съобщението е обнародвано в брой 102/23.12.2022г. на Държавен вестник.