Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод захранващ ПИ 23457.2.31 в местността ”Азмака” по КККР на землище Драгор, общ.Пазарджик

49

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод захранващ ПИ 23457.2.31 в местността ”Азмака” по КККР на землище Драгор, общ.Пазарджик.

Трасето на захранващия водопровод се предвижда да започне от съществуващ водопровод в улица с о.т.о.т.5-6-75, определено с решение на комисия по чл. 71 от ЗУТ /землищната граница с. Драгор/, пресича я и се разполага успоредно на северната граница в обхвата на имот с идент. 23457.2.80 с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път и продължавайки по него в посока запад, след около 82 м достига до имота предвиден за захранване ПИ 23457.2.23, срещу построена в имота сграда, предмет на удостоверение за търпимост № 18/25.01.2018г. в местността ”Азмака” по КККР на землище Драгор, общ.Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е около 82м. Засегната площ е около 106 кв.м /0,106 дка/, общинска, публична собственост

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

            Съобщението е обнародвано в брой 61/02.08.2022г. на Държавен вестник.