Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност „Дуварски път” по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик

208

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност „Дуварски път” по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик.

Предвижда се външната връзка да започне от проектен ТИ тип ТЕПО до съществуващ ТП ТКЗС, попада изцяло в ПИ 20362.85.675 – За местен път, общинска публична собственост и достига до ПИ 20362.71.673, местност „Дуварски път“ по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е 195.48 м, засегнатата обща територия е 418.41 кв. м, изцяло разположено в имот, общинска публична собственост, съгласно означеното в червено трасе и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 509.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

Съобщението е обнародвано в брой 42 / 14.05.2024 г. на Държавен вестник.

 

 

 

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ

Кмет на Община Пазарджик