Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 23457.5.573, за който има проектен УПИ в м. „Татарекин”, землище с.Драгор, общ. Пазарджик

53

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 23457.5.573, за който има проектен УПИ  в м. „Татарекин”, землище  с.Драгор, общ. Пазарджик.

Трасето на подземния електропровод се предвижда да започне от трафопост, намиращ се в ПИ 23457.14.11 /НТП – За съоръжение на електропровод и продължава на югоизток по дължината на ПИ 23457.14.9 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/. След около 175м, сменя посоката си на юг и достига до имота предвиден за захранване ПИ 23457.5.573, за който има проектен УПИ в м. „Татарекин”, землище с.Драгор, общ.Пазарджик.

            Дължината на проектното трасе е около 177 м, разположени в земеделска територия. Засегната площ от около 357 кв.м, общинска публична собственост.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

                 Съобщението е обнародвано в брой 61/02.08.2022г. на Държавен вестник.