Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ с идент. 06149.65.4, м. „Герметата” по КККР землище с. Братаница, общ. Пазарджик

135

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ с идент. 06149.65.4, м. „Герметата” по КККР землище с. Братаница, общ. Пазарджик.

Проектното трасе на подземния електропровод се предвижда да започне от нов БКТП, разположен в северозападната част на ПИ с идент. 06149.65.4 посока североизток,  попадащ изцяло в границите на имоти с предназначение на селскостопански, горски, ведомствени пътища и две пресичания на напоителен канал, като преди достигане на точката си на присъединяване  / Нов стълб №74/18А в ПИ 30572.104.42, землището на с Звъничево, общ. Пазарджик/ проектното трасе засяга следните поземлени имоти: 06149.65.12, 06149.92.11, 06149.71.8, 06149.74.3 и 06149.14.38 – селскостопанки, горски, ведомствени пътища; ПИ 06149.17.10 – напоителен канал; ПИ 06149.17.9 – пасище; ПИ 06149.17.8 – отводнителен канал; 06149.17.5, 06149.17.2, 06149.17.4, 06149.16.11, 06149.15.13, 30572.105.12, 30572.104.40, 30572.104.45 – селскостопански, горски, ведомствени пътища, 30572.104.41 – напоителен канал и 30572.104.42 – за селскостопански, горски, ведомствен път.

Дължината на проектното трасе е около 3410 м, от които 2679 м в землището на с. Братаница, общ. Пазарджик, а останалите 731м в землището на с. Звъничево, общ. Пазарджик.

Засегнатата територия е изцяло общинска публична собственост с изключение на ПИ 06149.17.10 с НТП –напоителен канал, държавна частна собственост.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 13/07.02.2022г. на Държавен вестник.