Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от табло НН на БКТП„Боби” в ПИ 15271.118.10 до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ III-16, местност „Звъневица” по КККР землище с.Говедаре, общ.Пазарджик

510

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от табло НН на БКТП „Боби” в ПИ 15271.118.10 до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ III-16, за търговия и услуги  /ПИ 15271.79.16/, местност „Звъневица” по КККР землище  с. Говедаре, общ. Пазарджик.

Проектното трасе на подземния електропровод се предвижда да започне от табло НН на ТП „Боби” в ПИ 15271.118.10 посока  запад, пресичайки ПИ 15271.118.307 – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 15271.118.309 – напоителен канал, навлиза в границите на ПИ 15271.101.185 – местен път, като променя посоката си на север и преминава в границите на ПИ 15271.92.185, местен път и след около 680м, трасето чупи на запад и попада в обхвата на ПИ 15271.202.400 – местен път, където отново променя посоката си на север, пресича ПИ 15271.79.410 – напоителен канал и достига до имота предвиден за захранване УПИ III-16, За търговия и услуги /ПИ 15271.79.16/, местност „Звъневица” по КККР землище с Говедаре, общ. Пазарджик.

       Общата дължина на проектното трасе е около 743 м. Засегната площ от около 1 482  кв.м, от които около 1 458 кв.м са общинска публична собственост, а останалите около 24 кв.м са частна собственост на „Напоителни системи” ЕАД.

       Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

       На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

      Съобщението е обнародвано в брой 13/07.02.2022г. на Държавен вестник.