Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛ 20 kV от нов стълб, местност „Юрията” по КККР землище с.Мало Конаре, общ.Пазарджик

516

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛ 20 kV от нов стълб, монтиран в оста на ВЛ 20 kV „Зеленчукови градини” , ПИ 46749.114.56 до нов БКТП в УПИ ХХХV-131 - Цех за дървопреработване и склад /ПИ 46749.201.131/, местност „Юрията” по КККР землище с.Мало Конаре, общ.Пазарджик.

Проектното трасе на кабелната линия се предвижда да започне от нов стълб, монтиран в оста на ВЛ 20 kV на ПИ 46749.114.56 в посока юг, като след около 85м проектното трасе чупи на запад пресичайки ПИ 46749.114.127 /НТП-Напоителен канал/ и продължава в същата посока в границите на ПИ 46749.114.44 /НТП- Изоставена орна земя/ и след около 120м трасето чупи на север попадайки в обхвата на ПИ 46749.201.171 /НТП-Местен път/ и достига до крайната си цел УПИ ХХХV-131 - Цех за дървопреработване и склад /ПИ 46749.201.131/,  местност „Юрията” по КККР землище с.Мало Конаре, общ.Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е около 236 м. Засегната площ от около 474 кв.м, общинска публична собственост.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 102/23.12.2022г. на Държавен вестник.