Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно с-во” /ПИ с идент. 55155.9.279-290/, м. „Бахче пара” по КККР на землище гр.Пазарджик

67

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно с-во” /ПИ с идент. 55155.9.279-290/, м. „Бахче пара” по КККР на землище гр.Пазарджик, общ.Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от съществуваща ревизионна шахта на гравитачна канализация на гр.Пазарджик, определено в становище №8434/23.08.2021г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД (Втори вариант). Продължавайки на юг след около 22м трасето пресича последователно ПИ с идент. 55155.10.341 / НТП – За път от републиканската пътна мрежа/ при км.0+255; ПИ с идент. 55155.9.329 /НТП – Изоставена орна земя/; ПИ с идент.55155.9.175 / НТП – Напоителен канал/, след което чупи на запад попадайки в оста на селскостопански, горски, ведомствен път /ПИ с идент.55155.9.328/, успоредно на 1,5м от изпълнения на място водопровод и на 1,25 от проектен водопровод. След около 215м, чупи на юг в оста на съшия път, разполагайки се успоредно между отклонението на проектния водопровод и проектния електропровод и след около 190м, чупи на запад пресичайки частна улица тупик /ПИ с идент.55155.9.277/, зауствайки се в проектна канализационна помпена станция /КПС/, разположена в източния ккрай на частна улица /ПИ с идент.55155.9.328/, собственост на инвеститора  в м. „Бахче пара” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

  Дължината на трасето на канализацията е около 480м. Засегната площ от около    0,960 дка, от които 0,877 дка – земеделска територия.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в  30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 94/12.11.2021г. на Държавен вестник.