Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на кабелна линия, започваща от регулацията на с. Драгор до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.2.174, местност „Пясъците” по КККР землище Драгор

488

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на кабелна линия, започваща от регулацията на с. Драгор до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.2.174, местност „Пясъците” по КККР землище Драгор, общ. Пазарджик.

Проектното трасе на кабелната линия се предвижда да започне от източната регулационна граница на с. Драгор, посока изток в обхвата на ПИ 23457.2.155 /НТП –Местен път/, като след 8м , трасето чупи на юг и продължава в границите на същия имот до достигане на ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.2.174, местност „Пясъците” по КККР землище Драгор, общ. Пазарджик.

  Дължината на проектното трасе е около 21 м. Засегната площ от около 41 кв.м, попадаща изцяло в имот общинска публична собственост.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

     Съобщението е обнародвано в брой 88/04.10.2022г. на Държавен вестник.