Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия за връзка на ПИ 65468.118.1/проектен УПИ V-1,3,4,5,6,15,16, за производство на ел. енергия от ВЕИ (фото-волтанични панели)/ м.„Палешникова Курия”, землище на с. Сбор

66

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия за връзка на ПИ 65468.118.1/проектен УПИ V-1,3,4,5,6,15,16, за производство на ел. енергия от ВЕИ (фото-волтанични панели)/ м.„Палешникова Курия”, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в УПИ III-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ (фото-волтанични панели) /ПИ 65468.115.27/ в м. „Сакарджа”, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик.

Проектното трасе започва от фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 65468.115.27 /НТП- за електроенергийното производство/,собственост на възложителя, минава през ПИ 65468.115.26 /НТП- за електроенергийното производство/,собственост на възложителя, след което пресича ПИ 65468.115.8 /НТП- за селскостопански, горски, ведомствен път/ и се установява в ПИ 65468.115.6 /НТП-за електроенергийното производство/, собственост на възложителя, насочвайки се на югоизток след около 1000 м пресича ПИ 00571.2.7 /НТП - Дере/, м.”Сакараджа” с. Априлци и стига до ПИ 65468.118.1, м.„Палешникова Курия”, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 1095м – общинска публична и частна собственост на възложителя.

Сервитута на кабелната линия е по 2м от двете страни на оста на трасето.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

     Съобщението е обнародвано в брой 34/03.05.2022г. на Държавен вестник.