Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ XXIV-355 /ПИ с идент.55155.9.355/, м. „Бахче пара”, зем. на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик

159

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ XXIV-355 /ПИ с идент.55155.9.355/, м. „Бахче пара”, зем. на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето на кабелната линия НН да започне от края на трасе на кабелна линия НН определено с решение III-т.1 от 27.10.2021г., взето с Протокол № 7 на комисия по чл. 71 от ЗУТ в посока северозапад, пресичайки ПИ 55155.9.327 /НТП-За първостепенна улица/ и установявайки се в ПИ 55155.9.328 /НТП За селскоистопански, горски, ведомствен път/, след около 95м достига до ново електромерно табло монтирано пред УПИ XXIV-355 /ПИ с идент.55155.9.355/, м. „Бахче пара”,зем. на гр.Пазарджик, общ. Пазарджик.

 Дължината на проектното трасе е около 95м, засегнатата територия е около 0,190 кв.м. общинска публична собственост.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

     Съобщението е обнародвано в брой 110/24.12.2021г. на Държавен вестник.