Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала” в ПИ с идент.32010.40.143, м. Сай Кория, зем. с. Ивайло, общ. Пазарджик

415

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала” в ПИ с идент.32010.40.143, м. Сай Кория, зем. с. Ивайло, общ. Пазарджик.

       Предвижда се трасето на кабелната линия НН да започне от съществуващ трафопост в ПИ 32010.40.166, посока северозапад и навлизайки в ПИ 32010.40.147 /НТП – Местен път/, след общо около 19 м променя посоката си на североизток и продължава в обхвата на същия имот още около 84м, до достигане на имота предвиден за присъединяване, ПИ с идент.32010.40.143, м. Сай Кория, зем. с. Ивайло, общ. Пазарджик.

       Дължината на трасето е около 103 м. Засегнатата площ е около 207 кв.м, общинска публична и държавна частна собственост.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 78/12.09.2023г. на Държавен вестник.