Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 65437.93.52 до УПИ XXV-склад /ПИ 65437.93.23/, част от Стопански двор на с. Сарая, общ. Пазарджик

134

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 65437.93.52 до УПИ XXV-склад /ПИ 65437.93.23/, част от Стопански двор на с. Сарая, общ. Пазарджик.

Предвижда се проектното трасе да започне от нов бетонов стълб в ПИ 65437.93.52 /НТП- За местен път/, като след около 120м в югоизточна посока трасето чупи на юг и след около още 120м, достига до УПИ XXV-Склад /ПИ 65437.93.23/, част от Стопански двор на  с. Сарая, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето на кабелната линия НН е около 240 м, засегнатата площ около 479 кв.м - Общинска, частна собственост.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

  Съобщението е обнародвано в брой 110/24.12.2021г. на Държавен вестник.