Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 до УПИ XVI /ПИ 21556.501.1201/, част от Стопански двор на с. Добровница, общ. Пазарджик

129

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 до УПИ XVI /ПИ 21556.501.1201/, част от Стопански двор на с. Добровница, общ. Пазарджик.

Предвижда се проектното трасе да започне от нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 /НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път/, като след около 15м в северна посока трасето продължава на северозапад пресичайки ПИ 21556.61.141 /НТП- Напоителен канал/, ПИ 21556.61.161 /НТП-За селскостопански, горски, ведомствен път/ и ПИ 21556.42.191 /НТП- Изоставена орна земя/ до достигане на УПИ XVI /ПИ 21556.501.1201/, част от Стопански двор на с. Добровница, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето на кабелната линия НН е около 32 м, засегнатата площ около 62кв.м, от които 16 кв.м са общинска, частна собственост, а останалите 46 кв.м са общинска, публична собственост.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

  Съобщението е обнародвано в брой 110/24.12.2021г. на Държавен вестник.