Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1kV от ТНН на БКТП „Панагюрско шосе” до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ 32010.35.64, м. „Азмака”, по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик

465

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1kV от ТНН на БКТП „Панагюрско шосе” до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ 32010.35.64, м. „Азмака”, по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Предвижда трасето на кабела НН да започне от БКТП / сграда с идент. 32010.35.64.4/, посока запад , като пресича ПИ 32010.35.63 и навлиза в ПИ 32010.35.66 от където чупи на север, след 20м чупи на изток и навлиза отново в ПИ 32010.35.63, където се предвижда монтирането на ново ЕТ в м. „Азмака”, по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 20 м. Засегнатата площ е около 40,544 кв.м, общинска публична и частна собственост, съгласно означеното в червено трасе на електропровода и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 87 / 17.10.2023 г. на Държавен вестник.