Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от табло НН на БКТП „Тополница” до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ23457.5.677, местност „Татар Екин” по КККР землище с Драгор

516

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от табло НН на БКТП „Тополница” до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ23457.5.677, местност „Татар Екин” по КККР землище с Драгор, общ. Пазарджик.

Проектното трасе на кабелната линия се предвижда да започне от границата на ПИ 23457.5.614 в които се намира трафопост, посока северозапад в обхвата на имот с идентификатор: 23457.5.498 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/, като след около 3м, трасето чупи на югозапад и продължава в границите на същия имот още около 9м до достигане на ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.5.677, местност „Татар Екин” по КККР землище с Драгор, общ. Пазарджик.

  Дължината на проектното трасе е около 12 м. Засегната площ от около 24 кв.м, общинска публична собственост.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

     Съобщението е обнародвано в брой 88/04.10.2022г. на Държавен вестник.