Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел НН от съществуващ трафопост /сграда с идентификатор 55155.8.182.10/ до ПИ 55155.8.266, местност „Зайкови Мандри”, землище гр. Пазарджик

61

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел НН от съществуващ трафопост /сграда с идентификатор 55155.8.182.10/ до ПИ 55155.8.266, местност „Зайкови Мандри”, землище гр. Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от съществуващ трафопост /сграда с идентификатор 55155.8.182.10/ и установявайки се в ПИ 55155.8.242 /НТП – Местен път/, продължава на северозапад около 47м, след което чупи на североизток в обхвата на ПИ 55155.8.240 /НТП – Местен път/ и след още около 77м достига до имота предвиден за присъединяване - ПИ 55155.8.266, местност „Зайкови Мандри”, землище гр. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 124 м. Засегнатата площ е около 0,148 дка /148 кв.м/, общинска, публична собственост, съгласно означеното в червено трасе на електропровода и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 509.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

Съобщението е обнародвано в брой 49 / 11.06.2024 г. на Държавен вестник.

 

 

 

 

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ

Кмет на Община Пазарджик