Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ ПИ 48876.79.21 /НТП Оранжерия с трайна конструкция/ в „Тузлите” по КККР на зем. с. Мокрище

392

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ ПИ 48876.79.21 /НТП Оранжерия с трайна конструкция/ в „Тузлите” по КККР на зем. с. Мокрище, общ. Пазарджик.

Трасето на захранващият електропровод се предвижда да започне от края на трасе на електропровод определено с решение VI от 07.04.2022г., взето с Протокол № 2 на комисия по чл. 71 от ЗУТ, след което трасето продължава в посока запад в обхвата на ПИ 55155.27.119, част от републикански път I-8 /София-Пазарджик-Пловдив/, след това чупи на юг пресичаайки ПИ 55155.27.118 /НТП – местен път/ и землищната граница със с. Мокрище, като общата му дължина в този участък е 1 416м. От там електропровода продължава на запад в обхвата на ПИ 48876.20.40 /републикански път  I-8/, след това навлиза в ПИ 48876.79.16 /републикански път  I-8/, като в определении участъци със сервитута навлиза в ПИ  ПИ 48876.23.49 / НТП –Пасище/. След около 1750м, проектния електропровод чупи на юг и достига до ПИ 48876.79.21, който ще бъде захранен.

  Дължината на електропровода е около 3 167м, от които 1 416м извън регулацията в землището на     гр. Пазарджик, а 1 751м в землището на с. Мокрище. Засегната площ от около 6 334 кв.м, общинска публична и държавна собственост.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

     Съобщението е обнародвано в брой 89/08.10.2022г. на Държавен вестник.