Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.11.3 в местност „Панагюрско шосе”, по КККР землище Пазарджик с електроразпределителната мрежа

606

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.11.3 в местност „Панагюрско шосе”, по КККР землище Пазарджик с електроразпределителната мрежа.

         Трасето на електропровода се предвижда да започне от границата на ПИ 55155.11.3, тръгвайки на югозапад, като след около 1м чупи на югоизток, разполага се в ПИ 55155.11.31 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/, вървейки успоредно на североизточната му граница и след около 40м чупи на североизток до достигане на електромерно табло монтирано пред ПИ 55155.11.59.

         Дължината на проектното трасе е около 42 м. Засегната площ от около 81 кв.м, попадаща изцяло в имот общинска публична собственост.

         Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

         Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

              На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

         Съобщението е обнародвано в брой 97/06.12.2022г. на Държавен вестник.