Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.600.20, местност "Герена" по КККР на землище Огняново, Община Пазарджик

504

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.600.20, местност "Герена" по КККР на землище Огняново, Община Пазарджик.

Трасето на захранващият електропровод се предвижда да започне от съществуващо електромерно табло НН на ТП Муховски, Изход ВС Огняново, разположен в ПИ 53335.506.6 /НТП – За съоръжение на електропровод/, местност "Герена" по КККР на землище Огняново от където тръгва на север и след около 2м чупи на запад и продължава около 37м в границите на същия имот, след което чупи на югозапад и пресича отводнителен канал /ПИ 53335.505.46/, с дължина около 10м, като в тази си част с обща дължина около 49м трасето е предмет на ПУП – ПП.

Следващият участък се насочва на юг и продължава пресичайки ПИ 53335.505.83 /НТП - Местен път/, след което навлиза в границите на ПИ 53335.505.81 /НТП – Местен път/ и продължава в същата посока около 32м и сменя посоката на югозапад и след около 91м, навлиза в ПИ 53335.505.886 / НТП – За второстепенна улица/ и върви успоредно на нея в югозападна посока около 128м, пресича и улица с о.т.о.т. 20-19-21 /ул. „Александър Стамболийски“/, ПИ  53335.505.886. Общата дължина на този участък е 277м

Следващият участък започва от землищната граница на селото навлиза в имот земеделска територия /ПИ 53335.601.26 с НТП - За база за селскост. и горскост. продукция и продължава около 1м в югозападна посока и е предмет на изработване на ПУП - ПП до достигане на имота предвиден за захранване ПИ 53335.600.20, местност "Герена" по КККР на землище Огняново, Община Пазарджик.

       Дължината на електропровода е около 50 м. Засегната площ от около 100 кв.м, Общинска публична собственост, държавна частна и публична собственост,съгласно изчертаното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

       Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

       Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

       На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 82/14.10.2022г. на Държавен вестник.