Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 за които има проектни УПИ в м.“Кел Тепе”;“Капанищата”; “Еленка”; “Палешникова Кория” и “Лазаров Келник” по КК на с. Сбор

66

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до ПИ 65468.59.10; 65468.59.11; 65468.59.12; 65468.59.13; 65468.59.14; 65468.59.15;  65468.59.20; 65468.60.2; 65468.60.4; 65468.60.5; 65468.60.6; 65468.60.7; 65468.60.8; 65468.60.9; 65468.60.10; 65468.60.11; 65468.60.12; 65468.60.13; 65468.60.14; 65468.60.15; 65468.60.16; 65468.60.17, 65468.60.19; 65468.60.20; 65468.60.21; 65468.60.22; 65468.60.28; 65468.60.29; 65468.60.30; 65468.61.1; 65468.61.2; 65468.61.3; 65468.61.7; 65468.61.8; 65468.61.9; 65468.61.12; 65468.61.13; 65468.61.14; 65468.61.15; 65468.61.16; 65468.61.17; 65468.61.19; 65468.61.20; 65468.61.21; 65468.61.22; 65468.61.23; 65468.103.1; 65468.103.2; 65468.103.3; 65468.103.4; 65468.103.5; 65468.104.2; 65468.104.3; 65468.104.4; 65468.104.5; 65468.104.6; 65468.104.7; 65468.104.8; 65468.104.9; 65468.104.10; 65468.104.11; 65468.104.12; 65468.104.13; 65468.104.14; 65468.104.15; 65468.104.16; 65468.104.17; 65468.104.18; 65468.104.19; 65468.104.20; 65468.104.21; 65468.116.26; 65468.117.3; 65468.117.4; 65468.117.5; 65468.117.6; 65468.117.7; 65468.117.8; 65468.117.9; 65468.117.10; 65468.118.1; 65468.118.3;  65468.118.4; 65468.118.5; 65468.118.6; 65468.118.7; 65468.118.8; 65468.118.9; 65468.118.10; 65468.118.11; 65468.118.12; 65468.118.13; 65468.118.14; 65468.118.15; 65468.118.16; 65468.119.2; 65468.119.5; 65468.120.2 и 65468.120.4 за които има проектни УПИ в м.“Кел Тепе”;“Капанищата”; “Еленка”; “Палешникова Кория” и “Лазаров Келник” по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик

Транспортният достъп се предвижда да започне от ПИ 65468.115.13 /НТП – за местен път/, общинска, публична собственост и продължавайки на североизток, пресича Язовир /ПИ 65468.115.15/ и след около 350м се разклонява в югоизточна и северозападна посока, преминавайки изцяло през имоти общинска, публична и частна собственост на възложителя, описани в регистъра на засегнатите имоти, до достигане на имотите предвидени за обслужване.

Пресичането на язовира и напоителните канали ще се осъществява чрез премостване.

Дължината на трасето за пътен достъп е около 5 613м. Засегнатата площ е около 48,554 дка  (48 554 кв.м) – общинска, публична и частна собственост на възложителя.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 34/03.05.2022г. на Държавен вестник.