Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на пътен достъп, от път II-37 /Пазарджик-Панагюрище/ до ПИ 32010.35.48, местност „Азмака”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик

564

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на пътен достъп, от път II-37 /Пазарджик-Панагюрище/ до ПИ 32010.35.48, местност „Азмака”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп да започне от обслужващата зона на републикански път II-37 /Пазарджик-Панагюрище/, съставляващ ПИ 32010.35.78 и попадайки в обхвата на част от селскостопански път /ПИ 32010.35.66/, продължава на юг около 70м, прокарвайки се успоредно по западната страна на имота предвиден за обслужване, ПИ 32010.35.48, местност „Азмака”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, след което чупи на изток в границите на същия селскостопански път и продължава още около 38м.

Дължината на трасето е около 108 м. Засегнатата площ е около 497 кв.м, общинска публична собственост.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 87 / 17.10.2023 г. на Държавен вестник.