Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на пътен достъп, чрез премостване до поземлен имот с идентификатор 65437.58.46 по КККР в местност „Фондовете”, землище с. Сарая, общ. Пазарджик

72

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на пътен достъп, чрез премостване до поземлен имот с идентификатор 65437.58.46 по КККР за сметка на част от който е обособен УПИ I-65, Складове, търговия, услуги /проектен ПИ 65437.58.65/ в местност „Фондовете”, землище с. Сарая, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп да започне от ПИ с идентификатор 65437.58.29 с НТП – друг поземлен имот за движение и транспорт, като пресича ПИ 65437.58.31 с НТП – напоителен канал и достига до крайната си цел поземлен имот с идентификатор 65437.58.46 по КККР за сметка на част от който е обособен УПИ I-65, Складове, търговия, услуги /проектен ПИ 65437.58.65/ в местност „Фондовете”, землище с. Сарая, общ. Пазарджик. Дължината на трасето е около 7 м. Засегнатата площ е около 41 кв.м, общинска публична собственост, съгласно означеното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

Съобщението е обнародвано в брой 49 / 11.06.2024 г. на Държавен вестник.

 

 

 

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ

Кмет на Община Пазарджик