Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път от ул. „Драва” /ПИ 55155.27.121/ до ПИ 55155.54.16, за който има проектни УПИ в местност „Татар Мезар” по КККР землище гр. Пазарджик

144

СЪОБЩЕНИЕ

 

          Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП- Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път от ул. „Драва” /ПИ 55155.27.121/ до ПИ 55155.54.16, за който има проектни УПИ в местност „Татар Мезар” по КККР землище гр. Пазарджик.

           Предвижда се пътният достъп да започне от ул. „Драва” /ПИ 55155.27.121/, посока север, попадайки в обхвата на част от селскостопански път /ПИ 55155.27.121/, като след около 25м трасето чупи на запад и продължава в границите на същия път до достигане на западната граница на ПИ 55155.54.16, за който има проектни УПИ в местност „Татар Мезар” по КККР землище гр. Пазарджик.

       Засегнатата площ е около 2.286 дка, общинска, публична собственост.

       Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

            На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 13/07.02.2022г. на Държавен вестник.