Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ 55155.54.17, съставляващ УПИ XXXII-17, за производствена дейност в местност „Татар Мезар” по КККР землище гр. Пазарджик

434

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ 55155.54.17, съставляващ УПИ XXXII-17, за производствена дейност в местност „Татар Мезар” по КККР землище гр. Пазарджик.

       Предвижда се пътният достъп да започне от края на трасето, започващо от ул. „Драва” /ПИ 55155.27.179, с НТП – второстепенна улица/ и разположено в част от ПИ 55155.27.121 и  достигащо до западната граница на ПИ 55155.54.16, за който се провежда процедура по смяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, продължавайки в посока югозапад около 23м до достигане на западната граница на ПИ 55155.54.17, съставляващ УПИ XXXII-17, за производствена дейност в местност „Татар Мезар” по КККР землище гр. Пазарджик.

       Засегнатата площ е около 3.008 дка, общинска, публична собственост, съгласно означеното в синьо трасе за пътен достъп и регистър на засегнатите имоти.

       Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

       На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат      да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 78/12.09.2023г. на Държавен вестник.