Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с.Сбор, Община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солцбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ЖР стълб №3

406

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с.Сбор, Община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солцбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ЖР стълб №3.

Трасето на кабелната линия се предвижда да започне от ЖР стълб №16, разположен в ПИ 00571.8.5 /НТП – Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение/ в местност „Гуджи Дъб”, зем. на с. Априлци и продължава на североизток през ПИ 00571.10.12 / НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/; ПИ 00571.10.9, ПИ 00571.10.8, ПИ 00571.10.7 и трите с НТП – Нива; ПИ 00571.12.2 /НТП Друг вид земеделска земя/; ПИ 00571.13.14 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/; ПИ 00571.13.1 /НТП-Нива/; ПИ 00571.13.2 /НТП-Нива/; ПИ 00571.13.15 /НТП - Напоителен канал/; ПИ 00571.14.2 /НТП-Нива/; ПИ 00571.14.1 /НТП-Нива/; ПИ 00571.14.21 /НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път/; ПИ 00571.14.22 /НТП-Пасище/; ПИ 00571.14.23 /НТП-Дере/ след което трасето пресища землищната граница на с. Априлци/Сбор и преминава през ПИ 65468.166.9 /НТП-Дере/; ПИ 65468.164.15 /НТП-Нива/; ПИ 65468.165.26 /НТП- Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение/; ПИ 65468.165.8 /НТП-Нива/; ПИ 65468.166.10 /НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път/; ПИ 65468.165.11 /НТП-Нива/ и навлизайки в ПИ 65468.165.24 /НТП -За селскостопански, горски, ведомствен път/, посока юг, като част от сервитута попада и в ПИ 65468.165.16, до достигане на ЖР стълб №3 в зем. на с. Сбор.  

Дължината на проектното трасе е около 1404 м. Засегнатата площ около 5 616 кв.м общинска публична собственост и частна собственост,, съгласно изчертаното в червено трасе.

Сервитута на електропровода е по 2м от двете му страни

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 37/25.04.2023г. на Държавен вестник.