Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП ‘Свиком”, землище на с.Сбор, Община Пазарджик

708

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП- Парцеларен план за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП ‘Свиком”, землище на с.Сбор, Община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солцбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ТП „Свиком”.

Трасето на кабелната линия се предвижда да започне от ЖР стълб №16, разположен в ПИ 00571.8.5 /НТП – Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение/ в местност „Гуджи Дъб”, зем. на с.Априлци и продължава преминавайки на северозапад, север през ПИ 00571.10.12 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/ и ПИ 00571.9.7 /НТП - Напоителен канал/, след което пресича землищната граница на с.Априци и с.Сбор и насочвайки се в посока запад, северозапад, юг преминава последователно през ПИ 65468.118.17 /НТП – Напоителен канал/; ПИ 65468.118.14 /НТП – Гори и храсти в земеделска земя/ и ПИ 65468.118.20 /НТП – За селскостопански, горски ведомствен път/, до достигане на ТП ‘Свиком”, намиращ се в ПИ 65468.118.21 /НТП – За животновъден комплекс/ в местност „Палешни Кория”, по КККР на зем. на с.Сбор.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

          Съобщението е обнародвано в брой 78/30.09.2022г. на Държавен вестник.