Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващаща територията на гр. Пазарджик

338

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващаща територията на гр. Пазарджик, одобрен с Решение № 202 от 25.09.2013г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет - Пазарджик.

Предвижда се електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ да бъде прокарана в обхвата на следните улици:

  1. По ул. “Георги Герасимов”  от северната  страна - от ул. „Сливница“ до ул. “Димитър Д. Петков”, от южната  страна - трасета между осови точки 5389 и 5392;
  2. По ул. “Иван Войводов”  от западната  страна - от бул. “Княгиня Мария Луиза” до УПИ VII-391, от източната страна - от бул. “Княгиня Мария Луиза” до УПИ III-387;
  3. По бул. “Княгиня мария Луиза”  от южната  страна - трасета между УПИ (IV-394 и VII-379), (VIII-376 и I-368) и от ул. “Димитър Д. Петков” до УПИ VIII-364;
  4. По ул. “Опълченска” от северната страна - от ул. “Кара Никола Ангелов” до ул. “Орлово гнездо” и трасе между УПИ (III-373 и XII-359), от южната страна трасета между УПИ (II-437 и II-449) от ул. “Димитър Д. Петков” до УПИ III-453;
  5. По ул. “Орлово гнездо” от западната страна - от ул. “Георги Герасимов” до бул. “Княгиня Мария Луиза”, от източната страна - от бул.  бул. “Княгиня Мария Луиза” до УПИ III-373;
  6. По ул. “Русалка” от западната страна от ул. “Георги Герасимов” до УПИ XVIII-461 и отклонение към източната  страна до УПИ XVII-470;
  7. По ул. “Сливница” от западната и северна страна - от ул. “Георги Герасимов” до УПИ XVI-520.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

       Съобщението е обнародвано в брой 18/24.02.2023г. на Държавен вестник.