Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващащ територията на гр. Пазарджик

467

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващащ територията на гр. Пазарджик, одобрен с Решение № 230 от 25.11.2013г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик. 

Предвижда се електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ да бъде прокарана в обхвата на следните улици:

  1. По ул. „Ангел Кънчев“  от източната страна - от ул. „Димитър Греков“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“ и трасе пред междублоковото пространство на кв. 415г;
  2. Трасе по ул. „Болнична“ - трасета от осова точка 5589 до осова точка 5587, междублоковото пространство в кв. 415ж, трасе по източния тротоар на  ул. “Болнична” от осова точка 5506  до  о.т. 5542;
  3. Трасе по ул. „Васил Априлов“ - трасета от осова точка 5480 до осова точка 5578, трасе в цялата околност на улицата затворена от кв. 413Б и 413 В,  трасе от осова точка 5577 до осова точка 5593;
  4. Трасе по ул. “Димитър Греков” от северната страна - от ул. “Струма” до ул. “Ангел Кънчев”;
  5. Трасе по ул. “Дунав” - трасета от ул. “Осъм” до ул. “Васил Априлов”;
  6. Трасе по ул. “Криволак” - трасета в междублоковите пространства на кв. 410;
  7. Трасе по ул. “Осъм”- трасета от ул. “Димитър Греков” до осова точка 5642;
  8. Трасе по ул. “Струма” - трасета от осова точка 5649 до ул. “Дунав” и от ул. “Димитър Греков” до съществуващо трасе на бул. “Княгиня Мария Луиза” ;
  9. Трасе по ул. “Янтра” - трасета от осова точка 5567 до ул. “Димитър Греков”.

      Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

      На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

      Съобщението е обнародвано в брой 18/24.02.2023г. на Държавен вестник.