Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазарджик

41

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение № 195 от 29.10.2009г., взето с Протокол № 17; Решение № 10 от 25.01.2007г., взето с Протокол № 1; Решение № 87 от 03.06.2005г., взето с Протокол № 8 и Заповед № 851 от 15.05.1992г.

Предвижда се електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ да бъде прокарана в районите обхващаща следните улици:

 1. По бул.“Стефан Караджа”  от източната страна - от ул.„Веслец“ до ул.“Вихрен”, от западната страна - от ул.“Княз Борис I” до ул “Вихрен”. Предвидени са пет  напречни пресичания на  бул.“Стефан Караджа” и едно на ул”Вихрен”.

Трасето е с проектна дължина от 1174 м и 21 бр. кабелни шахти.

 

 1. По бул.“Христо Ботев” от югоизточната страна - от ул.“Александър Стамболийски” до ул.“Иван Соколов”, от северозападната страна - от ул.“Яков Матакиев” до ул.“Тодор Каблешков”, от ул.“Цанко Церковски” до ул.“Теофил Бейков” и от бул.“Георги Бенковски” до ул.“Иван Соколов”  и отклонение по източния тротоар на ул.“Осми март”.

Предвидени са седем напречни пресичания на  бул.“Христо Ботев”.

Трасето е с проектна дължина от 1870 м и 35 бр. кабелни шахти.

 

 1. По ул.“Кочо Честименски” от северната страна - от бул.“Стефан Караджа” до ул.“Цар Симеон”, от южната страна -  от ул.“Цар Симеон” до ул.“Никифор Поп Константинов”.

Предвидени са три напречни пресичания на  ул.“Кочо Честименски”.

Трасето е с проектна дължина от 555 м и 10 бр. кабелни шахти.

 

 1. По ул.“Цар Калоян” от източната страна - от бул.“Княгиня Мария Луиза” до ул.“Стефан Захариев”, от западната  страна -  от ул. “Стефан Захариев” до ул.“Александър Стамболийски”.

Предвидени са девет напречни пресичания на  ул.“Цар Калоян”.

Трасето е с проектна дължина от 1109 м и 32 бр. кабелни шахти.

 

 1. По ул.“Чавдар Войвода” от източната страна - от ул.“Кочо Честименски” до ул.“Георги Пенев”, от западната  страна -  от ПИ с идентификатор 795  до бул.“Христо Ботев”.

Предвидени са пет  напречни пресичания на  ул. “Чавдар Войвода”.

Трасето е с проектна дължина от 447 м и 11 бр. кабелни шахти.

 

 1. По ул.“Никола Вапцаров” от северната страна - от ул.“Свети Архангел” до ул. “Найден Геров”, от южната   страна - от  ул.“Трапезица”  до ул.“Генерал Скобелев” и от ул.“Райко Даскалов”  до ул.“Найден Геров” и отклонение по източния тротоар на ул. “Райко Даскалов”.

Предвидени са пет  напречни пресичания на  ул.“Никола Вапцаров”, едно на ул”Свети

Архангел”и две на ул.“Райко Даскалов”.

Трасето е с проектна дължина от 725  м и 17 бр. кабелни шахти.

 

 1. По ул.“Мадара” от северната  страна - от ул.“Васил Левски” до бул“Ген Гурко”, отклонение по северната страна на“Генерал Гурко”, от южната страна ул.“Васил Левски” до ул.“Братя Консулови”.

Трасето е с проектна дължина от 374 м и 8 бр. кабелни шахти.

 

 1. По ул.“Княз Александър Батенберг” от източната страна - от ул. “11-ти Август” до ул.“Никола Вапцаров” и отклонение по източния тротоар на ул.“Никола Вапцаров”, от западната страна -  от ул.“Стефан Захариев”  до ул.“Гаврил Кръстевич”.

Предвидени са четири напречни пресичания на ул.“Княз Александър Батенберг”.

Трасето е с проектна дължина от 1364  м и 26 бр. кабелни шахти.

     

 1. По ул.“Никифор Поп Константинов” от източната страна - от ул.“Ованес Соваджиян” до ул.“Георги Брегов”, от западната страна - от  бул.“Генерал Гурко”  до ул.“Георги Брегов” и от ул.“Райко Даскалов”  до ул.“Найден Геров”.

Предвидени са седем напречни пресичания на ул.“Никифор Поп Константинов”.

Трасето е с проектна дължина от 776  м и 17 бр. кабелни шахти.

 

 1.  По ул.“Сан Стефано” от западната страна - от бул.“България” до УПИ IV 105 на ул.“Сан Стефано”.

Трасето е с проектна дължина от 373 м и 8 бр. кабелни шахти.

 

 1.  По ул. “Стефан Захариев” от северната страна - от ул.“Княз Александър Батенберг” до ул“Отец Паисий”, от южната страна от ул. “Княз Александър Батенберг” до ул“Отец Паисий”.

Трасето е с проектна дължина от 447 м и 8 бр. кабелни шахти.

 

 1.  По ул.“Хаджи Поптилев” от северната страна - от бул.“Цар Освободител” до ул “Цар Калоян”.

Т    расето е с проектна дължина от 151 м и 2 бр. кабелни шахти.

 

 1.  По ул.“Хаджи Димитър” от източната страна - от ул.“Виделина” до бул “България” и от бул.“България” до ул.“Георги Машев”, от западната страна.

Трасето е с проектна дължина от 481 м и 14 бр. кабелни шахти.

 

 1.  По ул.“Марин Дринов” от северната и южна страна - от ул“Княз Александър Батенберг” до ул.“Екзарх Йосиф”.

Трасето е с проектна дължина от 346 м и 6 бр. кабелни шахти.

 

 1.  По ул.“Гаврил Кръстевич” от северната страна  - от ул.“Градинарска” до ул.“Екзарх Йосиф”, от южната страна - от ул.“Градинарска”  до  ул “Княз Александър Батенберг” и от ул.“Петър Тумбев” до ул.“Екзарх Йосиф”.

Предвидени е едно напречно пресичане на ул. “Гаврил Кръстевич”.

Трасето е с проектна дължина от 477 м и 7 бр. кабелни шахти.

 

 1.  По ул.“11-ти август” от северната страна - от ул.“Княз Александър Батенберг” до ул“Сан Стефано”, от южната страна - от ул.“Сан Стефано” до ул.“Хаджи Димитър”.

Трасето е с проектна дължина от 120 м и 3 бр. кабелни шахти.

 

 1.  По бул.”Александър Стамболийски” от северната страна - от бул.Христо Ботев” до ул.”Илия Матакиев”, от южната страна от ул.”Цар Калоян” до бул.”Цар Освободител”.

Трасето е с проектна дължина от 510 м и 11 бр. кабелни шахти.

Предвидени е едно напречно пресичане на ул. “11-ти Август”

                  Предложените трасета  на “подземна кабелна мрежа за електронни съобщения“ по изброените по горе улици в гр. Пазарджик са с  обща проектна дължина от 11299 м и 236 броя нови кабелни шахти.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131, ал.2, т. 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

                 Съобщението е обнародвано в брой 61/02.08.2022г. на Държавен вестник.