Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно „Изготвен ПУП на ПИ 55155.12.69, местност „Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик” Местонахождение: ПИ 55155.12.69, местност „Атчаир”, гр. Пазарджик, община Пазарджик.

3495

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пазарджик, Ви уведомява за : „Изготвен ПУП на ПИ 55155.12.69, местност „Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик”

        Местонахождение: ПИ 55155.12.69, местност „Атчаир”, гр. Пазарджик, община Пазарджик.

        Възложител: Община Пазарджик, адрес:бул.”България”№2, гр. Пазарджик.

        Резюме: Проектът е изготвен след извършени проучвания на наличните документи за собственост, представена скица извадка от Кадастрална карта на землище Пазарджик, издадена от СГКК гр. Пазарджик. Същия е в съответствие с одобрения Общ устройствен план на гр.Пазарджик и не представлява ново инвестиционно намерение на Общината.

           Изготвения подробен устройствен план е предназначен за провеждане на процедурите по смяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

           Имота е собственост на Община Пазарджик с решение 3Б049/30.07.1998год на Поземлена комисия гр.Пазарджик. Същият е с начин на трайно ползване нива, ІV категория и с площ от 14,580 дка. Поземлен имот 55155.12.69 отстои на около 320 м от регулацията на гр.Пазарджик и е непосредствено до съществуващия гробищен парк, поради което обслужването може да се осъществява както през изградената алейна мрежа, така и през прилежащия полски път, предвиден за разширение с ПУП. Имота отстои на 320м от уличната мрежа на гр.Пазарджик и на около 500м от път ІІІклас – ІІІ-3703 Пазарджик – Добровница – Пищигово.

Гражданите на община Пазарджик имат право да вземат отношение за мнение и възражение по обявеното по-горе.

За контакти : дирекция „ТСУ” - Екология ,Стая 709, Тел. 402-230