Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VII-512 в кв. 328 по плана на гр. Пазарджик.

390

ОБЯВЛЕНИE
№ УТ-2533/09.09.2019г.
 
 
        Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура" обявява на заинтересованите собственици, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VII-512 в кв. 328 по плана на гр. Пазарджик.
 
        На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, можете да се запазнаете с проекта в стая 504, ет.5, от 10-12:30ч  и 14-15:00  часа в Общината на Пазарджик, както и да направите писменни предложения, искания или възражения по него до Дирекция „Архитектура и ТУ” в 14-дневен срок от получаване на обявлението.
 
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК